TERMS OF USE

Obowiązuje od 19 września 2021 r.

Niniejsze Warunki Użytkowania to podstawowe prawa i obowiązki, które przysługują Tobie i nam podczas korzystania z naszej Usługi, które w rzeczywistości stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą a vidby AG z siedzibą pod adresem: Suurstoffi 8, 6343 Rotkreuz Szwajcaria (zwanymi dalej „Warunkami”). Niniejszym vidby AG (dalej zwana „Firmą„, „my„, „nas” lub „nasz„) oferuje użytkownikowi dostęp i możliwość korzystania z tej strony internetowej, aplikacji mobilnych (apps), produktów, usług, programów, oprogramowania i innych usług i narzędzi opracowanych przez Firmę, które są oferowane lub mogą być oferowane w przyszłości na tej stronie internetowej i / lub aplikacji mobilnej (dalej zwane łącznie „Usługą„, „Usługami” lub „vidby„).

Warunki oznaczają niniejsze Warunki użytkowania oraz Politykę prywatności, które zostały opublikowane na Stronie i stanowią integralną część niniejszych Warunków.

Uzyskując dostęp, pobierając, przeglądając lub korzystając w jakikolwiek inny sposób z Usługi, użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz wszystkich lub niektórych z tych warunków, prosimy nie korzystać z Serwisu.

Świadczone przez nas usługi są następujące: vidby. Do korzystania z naszych Usług niezbędny jest kompatybilny sprzęt, oprogramowanie (zalecana, a w niektórych przypadkach wymagana jest najnowsza wersja) oraz dostęp do Internetu (dostawca może pobierać opłaty). Od tych czynników zależy jakość świadczonych Usług.

Serwis, jego zawartość i funkcje są własnością, są zarządzane i świadczone przez Firmę i są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

1. Definicje

O ile Warunki nie stanowią wyraźnie inaczej, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

1.1. „Usługa„, „vidby ” – Strona internetowa, aplikacja mobilna, usługi, programy, usługi i narzędzia opracowane przez vidby AG oferowane przez Spółkę lub mogą być oferowane w przyszłości w celu uzyskania dostępu lub korzystania z tej strony internetowej i / lub aplikacji mobilnej;

1.2. „Witryna” – zestaw oprogramowania, informacji i zasobów medialnych, połączonych razem, zaprojektowanych jako oddzielne strony internetowe i dostępnych pod nazwą domeny internetowej https://vidby.com, których rozwój i administracja jest wykonywana przez Firmę;

1.3. „Aplikacja mobilna„, „Aplikacja” – aplikacje mobilne, programy, oprogramowanie, które zawierają odniesienie do niniejszych Warunków i które zostały opracowane przez Firmę odpowiedzialną za ich administrowanie, w tym między innymi vidby;

1.4. „Firma” – vidby AG z siedzibą pod adresem: Suurstoffi 8, 6343 Rotkreuz, Szwajcaria.

1.5. „Ty” lub „Użytkownik” – osoba fizyczna, która osiągnęła wiek „pełnoletniości” lub „odpowiedzialności prawnej” w miejscu zamieszkania lub posiada ważną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przestrzeganie niniejszych Warunków, jak przewidziano w niniejszym dokumencie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Usługa ta jest świadczona na warunkach określonych na stronie https://vidby.com i jest dostarczana użytkownikowi przez Spółkę.

2.2. vidby umożliwia automatyczne tłumaczenie i dubbingowanie filmów, jak również tłumaczenie i dubbingowanie filmów poprzez łączenie osób w charakterze specjalistów, a także może zapewnić inne funkcje określone na stronie internetowej Usługi.

2.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Użytkowników autoryzowanych, jak i Użytkowników, którzy nie przeszli procedury autoryzacji.

2.4. Odwiedzając, przeglądając, pobierając lub używając vidby w jakikolwiek inny sposób, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się z niniejszymi Warunkami użytkowania, Polityką prywatności i innymi dokumentami umieszczonymi na tej stronie i/lub w aplikacji oraz akceptujesz wszystkie warunki tych dokumentów, bez żadnych wyjątków i/lub ograniczeń, a także przyjmiesz wszystkie prawa i obowiązki wynikające z powyższych dokumentów (niezależnie od tego, czy korzystasz z vidby we własnym imieniu, czy w imieniu osoby trzeciej).

2.5. Niniejsze Warunki obejmują niniejsze Warunki użytkowania vidby, Politykę prywatności i inne dokumenty umieszczone na tej stronie i/lub w aplikacji, które mogą być zmieniane lub poprawiane od czasu do czasu. Poprawki lub zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na Stronie. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać niniejszą Witrynę, aby być informowanym o takich poprawkach i zmianach.

2.6. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakiegokolwiek korzystania z vidby, autoryzacji w vidby, oraz powinien opuścić vidby, jeśli:

(i) nie osiągnąłeś wieku „pełnoletności” lub „odpowiedzialności prawnej” zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim miejscu zamieszkania lub nie posiadasz ważnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przestrzeganie niniejszych Warunków;

(ii) nie masz prawa do korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mieszkasz;

(iii) nie zgadzasz się z Warunkami lub innymi dokumentami umieszczonymi na tej Stronie i/lub w aplikacji, które mogą być poprawiane lub zmieniane od czasu do czasu.

3. Warunki korzystania z Serwisu

3.1. Przed pierwszym skorzystaniem z vidby, Użytkownik może otrzymać propozycję utworzenia konta i podania loginu (ID Użytkownika) i hasła, lub poddać się procedurze autoryzacji poprzez synchronizację konta Użytkownika w sieci społecznościowej, e-mail (dalej zwanej „autoryzacją”). Podczas autoryzacji Użytkownik wyraża zgodę na upoważnienie Spółki do korzystania z jego loginu, dostępu do kontaktów i ustawień konta.

3.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach swojego konta, w tym za zachowanie w tajemnicy haseł i innych danych osobowych. Użytkownik potwierdza, że nie przekaże swojego hasła osobom trzecim, nie udzieli dostępu do swojego konta oraz nie podejmie żadnych innych działań, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jego konta.

3.3. Korzystając z Usług Użytkownik zgadza się również, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z jego konta przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy Użytkownik wyraził na to zgodę, czy nie. Co więcej, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i/lub straty wyrządzone Spółce lub osobom trzecim w związku z korzystaniem z jego konta przez inną osobę.

3.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje i/lub treści stworzone, przesłane, opublikowane, zamieszczone lub przekazane w jakikolwiek inny sposób przez Użytkownika na Stronę i/lub do Aplikacji, jak również za wszelkie działania podjęte przez Użytkownika w związku z Usługą.

3.5. W przypadku wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia przez Użytkownika ich praw własności intelektualnej, ciężar udowodnienia ich zasadności spoczywa na Użytkowniku.

3.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje i treści zamieszczane w Serwisie mogą być zamieszczane przez innych użytkowników, osoby trzecie i mogą być niedokładne, fałszywe, obraźliwe, wprowadzające w błąd i mogą naruszać prawo; Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie i zatwierdzanie informacji i treści zamieszczanych przez użytkowników lub osoby trzecie, ani za jakiekolwiek straty lub szkody z nimi związane.

3.7. W celu zapewnienia zgodności z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji informacji i treści zamieszczonych przez użytkownika na vidby. Możemy, według własnego uznania i w dowolnym momencie, bez żadnych wyjaśnień dla użytkownika, zablokować, usunąć lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestać umieszczania jakichkolwiek informacji, treści przez dowolnego użytkownika lub osoby trzecie na vidby. Takie środki podjęte przez Firmę nie mogą być interpretowane jako uznanie przez Firmę odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw i interesów osób trzecich lub zrzeczenie się jakichkolwiek praw.

3.8. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że posiada wszelkie prawa do treści (własność intelektualna, a mianowicie pliki wideo i dźwiękowe), które wysyła do nas w celu wykonania tłumaczenia. Jesteś świadomy, że pliki wideo i pliki głosowe są przedmiotem praw autorskich i praw własności i nie masz prawa naruszać tych praw i wykorzystywać takich treści bez wyraźnej i pełnej zgody prawnego właściciela takiej własności intelektualnej.

4. Odpowiedzialność za użytkowanie

4.1. Użytkownik potwierdza, że albo osiągnął wiek „pełnoletniości” lub „odpowiedzialności prawnej” w miejscu zamieszkania, albo posiada ważną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie wiesz, czy osiągnąłeś pełnoletniość lub „odpowiedzialność prawną” w miejscu zamieszkania lub nie rozumiesz niniejszych Warunków, przed rozpoczęciem korzystania z vidby poproś o pomoc rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, która korzysta z vidby, akceptujesz niniejsze Warunki w imieniu osoby niepełnoletniej i jesteś odpowiedzialny za całe korzystanie z vidby lub Usług. Powinieneś korzystać z naszej Usługi tylko wtedy, gdy jesteś w pełni zdolny do zrozumienia i zawarcia oraz przestrzegania niniejszych Warunków. Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia: jeśli masz mniej niż 16 lat, poczekaj z korzystaniem z nich do ukończenia 16 roku życia.

4.2. W celu korzystania z naszych Usług należy kontrolować i terminowo uiszczać opłaty za usługi telefonii komórkowej, Internetu i inne usługi komunikacyjne świadczone przez dostawców takich usług (zwane dalej „Usługami komunikacyjnymi”), a także utrzymywać sprawność techniczną i zdolność do obsługi urządzeń komputerowych (mobilnych) oraz oprogramowania antywirusowego. Wszelkie taryfy i ceny za usługi komunikacyjne są ustalane przez dostawców takich usług komunikacyjnych. Nie sprawujemy kontroli ani nie dokonujemy żadnych płatności za usługi komunikacyjne.

4.3. Oprócz innych warunków i postanowień określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik zobowiązany jest również do:

(i) podawać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje o sobie, swój numer telefonu komórkowego lub/i e-mail podczas autoryzacji i aktualizować je w odpowiednim czasie;

(ii) korzystać z Usługi zgodnie z Warunkami i przepisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym Użytkownik mieszka. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawo do korzystania z Usługi w kraju, w którym mieszka;

(iii) nie korzystać z Usługi samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich w celach, które mogą być zakwalifikowane jako naruszenie praw własności intelektualnej, nieuczciwa konkurencja lub inne naruszenie prawa;

(iv) nie angażować się w działania nielegalne lub przestępcze, w tym między innymi: posługiwanie się fałszywą tożsamością, celowe umieszczanie w Serwisie lub Aplikacji informacji, treści mających na celu dyskredytowanie lub poniżanie honoru i godności osób trzecich; wprowadzanie w błąd; naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich; naruszanie prawa do prywatności osób trzecich; umieszczanie pornografii, wezwań do przemocy, agresji, wojny oraz wszelkich innych informacji podlegających ograniczeniom lub zakazowi;

(v) nienaruszania praw autorskich, znaków towarowych towarów i usług, patentów, baz danych i/lub innych praw własności intelektualnej będących własnością lub używanych przez Firmę lub osoby trzecie;

(vi) nie wykorzystywać danych osobowych, informacji prywatnych osób trzecich bez ich uprzedniej zgody;

(vii) nie umieszczać na Stronie/Aplikacji reklam, materiałów promocyjnych, ofert handlowych i usługowych oraz próśb o przekazanie pieniędzy, z wyjątkiem przypadków, w których wcześniej wyraziliśmy pisemną zgodę na takie umieszczenie;

(viii) nie wykonywać czynności, które mogą wpłynąć na prawidłowe działanie vidby lub są interpretowane jako nieuczciwe użycie;

(ix) nie rozprzestrzeniać wirusów, trojanów i innych złośliwych programów;

(x) nie grozić, nie zastraszać i nie nękać innych użytkowników;

(xi) nie gromadzić i nie przetwarzać w sposób nielegalny danych osobowych innych osób;

(xii) samodzielnego i na własny koszt zaspokajania wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z działaniami użytkownika w związku z korzystaniem z vidby.

5. Dostępność i zakończenie świadczenia Usługi

5.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, czasowo lub na stałe, działania całości lub części Serwisu i/lub oprogramowania, urządzeń i usług świadczonych w ramach tego Serwisu, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, i/lub do ustanowienia ogólnych zasad i ograniczeń w odniesieniu do ich użytkowania. Serwis i jego działanie może zostać czasowo lub trwale zawieszone z powodu okoliczności od nas niezależnych, takich jak klęski żywiołowe i inne okoliczności o niemożliwej do przezwyciężenia sile.

5.2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zablokowania konta Użytkownika, zaprzestania rozpowszechniania przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub treści poprzez ich zablokowanie lub usunięcie, bez podawania jakichkolwiek wyjaśnień ani Użytkownikowi, ani osobom trzecim. W niektórych przypadkach, w celu identyfikacji lub potwierdzenia naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo dostępu do wszystkich informacji, treści umieszczonych przez Ciebie podczas korzystania z Usługi, a akceptując niniejsze Warunki przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na przeprowadzenie przez nas takiego przeglądu.

6. Usługi osób trzecich

6.1. Witryna, Aplikacja mogą zawierać linki do Witryn, aplikacji, wszelkich informacji i/lub treści osób trzecich. Umieszczenie takich linków nie oznacza, że je zatwierdzamy. Nie ponosimy odpowiedzialności za Strony internetowe, aplikacje, jakiekolwiek informacje i/lub treści umieszczone pod takimi linkami, jak również za jakiekolwiek negatywne konsekwencje w tym zakresie, a Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec nas związanych z takimi linkami. Korzystając z informacji lub treści osób trzecich, użytkownik wyraża zgodę na zapoznanie się z warunkami użytkowania, polityką prywatności i innymi dokumentami osób trzecich. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z korzystania z tych linków, w tym między innymi z przeglądania, oglądania, dostępu, pobierania i jakiegokolwiek wykorzystania informacji, treści, stron internetowych osób trzecich, linków do aplikacji, które mogą być określone podczas korzystania z Usługi.

7. Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

7.1. vidby (w tym informacje uzyskane za jego pośrednictwem) jest dostarczane przez nas na warunkach „TAK JAK JEST” bez jakichkolwiek gwarancji, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji w odniesieniu do legalności praw własności, nienaruszania praw własności intelektualnej, braku wirusów komputerowych. Nie gwarantujemy zgodności vidby (w tym informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, ich dokładności, wiarygodności i samej zawartości) z Twoimi oczekiwaniami, nieprzerwanego i bezawaryjnego działania Serwisu, jak również dokładności informacji uzyskanych za pośrednictwem vidby. Nie gwarantujemy braku błędów technicznych i/lub awarii, w tym prawidłowego działania oprogramowania związanego z vidby. Nie gwarantujemy również przechowywania lub dalszego wyświetlania danych i/lub treści umieszczonych przez Ciebie. Nie bierzemy na siebie żadnych zobowiązań dotyczących przechowywania, utrzymywania lub dostarczania jakichkolwiek informacji, treści lub innych Twoich danych, z wyjątkiem tych określonych w Polityce Prywatności.

7.2. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie zwracamy kosztów, strat (bezpośrednich lub pośrednich) poniesionych przez użytkownika w związku z korzystaniem z vidby, jak również w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z informacji i treści uzyskanych za pośrednictwem vidby.

7.3. W przypadku, gdy użytkownik nie jest zadowolony z warunków i/lub jakości vidby i/lub Usług, musi zaprzestać korzystania z vidby i/lub Usług.

7.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność przed osobami trzecimi za swoje działania podczas korzystania z Usługi, w tym między innymi za pisanie wiadomości, pobieranie obrazów do vidby, jeśli narusza prawa lub uzasadnione interesy osób trzecich.

7.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dostarczone przez Ciebie, w tym niekompletne, niedokładne, fałszywe, wprowadzające w błąd, jak również nielegalnie przejęte informacje.

7.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wydatki, straty (bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe) i utracone zyski z powodu nieprawidłowego działania vidby i/lub Usług i/lub z powodu korzystania lub niemożności korzystania z vidby i/lub Usług.

7.7. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Spółkę, jej filie i podmioty stowarzyszone oraz ich założycieli, dyrektorów, urzędników, pracowników, partnerów i członków przed wszelkimi sporami i nieporozumieniami, skargami, roszczeniami (zwanymi dalej „roszczeniami”) i zobowiązuje się do zwrotu tym osobom wszelkich strat, szkód, wydatków (w tym opłat i wydatków na usługi prawne i/lub prawnicze), które powstały lub mogą powstać w związku z: (i) korzystania przez Użytkownika z vidby lub jakichkolwiek innych naszych Usług lub produktów; (ii) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub Polityki prywatności lub warunków dokumentów, do których się one odnoszą; (iii) wykorzystania przez nas danych osobowych i/lub treści Użytkownika; (iv) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich, w tym praw lub interesów innych dostawców usług.

8. Odpowiedzialność

8.1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, zarówno Użytkownik, jak i Spółka ponoszą odpowiedzialność na podstawie niniejszych Warunków oraz obowiązującego prawa.

8.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeżeli jest ono spowodowane okolicznościami o niemożliwej do pokonania sile („siła wyższa”), których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec poprzez podjęcie wszelkich racjonalnych działań. Warunki wykonania zobowiązań w tych przypadkach obowiązują przez okres trwania tych okoliczności.

8.3. Jeżeli Użytkownik nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, mamy prawo, według własnego uznania, do podjęcia środków mających na celu zapobieganie takim naruszeniom. Jesteśmy uprawnieni do całkowitego lub częściowego zablokowania dostępu do vidby do czasu zaprzestania lub wyeliminowania przez Ciebie takich naruszeń lub możliwości ich wystąpienia.

9. Prawa własności intelektualnejs

9.1. vidby, wszystkie i wszystkie jego elementy (w tym dokumentacja analityczna, techniczna, graficzna i inna, znaki towarów i usług, loga, slogany, ulotki i inne materiały promocyjne Firmy opublikowane w vidby) (zwane dalej „Własnością Intelektualną”) są własnością Firmy i są chronione przez prawo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

9.2. Firma zastrzega sobie wyłączne prawo do własności, użytkowania i dysponowania vidby (wszelkie prawa własności intelektualnej) (w tym: styl vidby, recenzje użytkowników i przetłumaczone treści), a Użytkownik lub jakakolwiek inna osoba nie ma prawa do reprodukcji, kopiowania, redystrybucji, analizy danych ekranowych, tworzenia linków do vidby, umieszczania postów lub używania vidby w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych (w tym wszelkich tłumaczeń dokonanych przez vidby i recenzji użytkowników), w tym używania marki lub logo bez pisemnej zgody vidby. Każde nieautoryzowane użycie lub którekolwiek z powyższych działań będzie uznane za istotne naruszenie praw własności intelektualnej firmy (w tym praw autorskich).

9.3. O ile niniejsze Warunki i/lub pisemna zgoda Firmy nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może podejmować działań naruszających prawa własności intelektualnej Firmy, w tym między innymi: sprzedaż, import, eksport, licencjonowanie, leasing, wprowadzanie zmian, dystrybucja, kopiowanie, reprodukcja, transmisja, publiczna demonstracja, publiczne odtwarzanie, publikacja, adaptacja, edycja lub tworzenie dzieł pochodnych od materiałów, elementów projektu lub zawartości vidby. Wykorzystywanie treści, materiałów i innych elementów stanowiących własność intelektualną Firmy w celach, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, jest zabronione.

9.4. Korzystając z naszej usługi gwarantujesz nam, że jesteś właścicielem lub posiadasz wszystkie niezbędne prawa, licencje, pisemne zgody i zatwierdzenia stron trzecich do korzystania i przyznajesz nam prawo do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej w odniesieniu do wszystkich informacji, treści zamieszczonych, przesłanych lub w jakikolwiek inny sposób przekazanych w ramach usługi lub z jej pomocą w ramach niniejszych Warunków.

9.5. Publikując, przesyłając lub w jakikolwiek inny sposób przekazując jakiekolwiek informacje, treści w ramach Serwisu lub z jego pomocą (z wyjątkiem danych Użytkownika określonych w Polityce Prywatności), Użytkownik udziela nam niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej, obowiązującej na całym świecie licencji na korzystanie w dowolny znany sposób z prawa do edycji, zmiany, włączania, łączenia, dostosowywania, nagrywania i reprodukcji, dystrybucji, publikowania, wykorzystywania w reklamie, do celów komercyjnych, wynajmu, dzierżawy, eksportu, importu, sprzedaży, rozpowszechniania lub innego rodzaju alienacji wszelkich informacji, treści (w tym znaków towarowych) i innych elementów własności intelektualnej zamieszczanych, publikowanych, dostarczanych, pobieranych, przechowywanych, wysyłanych i otrzymywanych przez użytkownika w ramach Usługi lub z jej pomocą.

9.6. Akceptując niniejsze Warunki, otrzymujesz od nas indywidualną, wolną od tantiem, niewyłączną, ograniczoną, odwoływalną, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z vidby, włączając w to, ale nie ograniczając się do instalacji aplikacji na osobistym telefonie komórkowym i/lub innym urządzeniu i korzystania z niej w celach osobistych, niekomercyjnych. Niezależnie od powyższego, zabronione jest odszyfrowywanie, dekompilowanie, łamanie, rozwijanie, badanie procesów technicznych jakiejkolwiek części Serwisu lub podejmowanie takich działań; ingerowanie w technologiczną ochronę Serwisu; przekazywanie praw dostępu do Serwisu; publikowanie, kopiowanie, przekazywanie w posiadanie, używanie lub rozporządzanie osobom trzecim, w tym między innymi, wynajmowanie, sprzedawanie, eksportowanie, importowanie, dystrybuowanie lub w inny sposób alienowanie jakiejkolwiek części Serwisu lub całego Serwisu.

9.7. Wszelkie informacje, treści zamieszczone przez osoby trzecie w ramach Serwisu lub z jego pomocą stanowią własność osób trzecich. Spółka nie udziela Użytkownikowi ani żadnym innym osobom żadnych praw i licencji na prawa własności intelektualnej takich osób trzecich.

9.8. Użytkownikowi nie przysługują żadne inne licencje ani prawa, poza wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie.

10. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

10.1. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Warunki są regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem szwajcarskim, bez odniesienia do jego przepisów kolizyjnych.

10.2. Wszelkie roszczenia, spory, które mogą powstać pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w trakcie wykonywania niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. Dla celów rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Spółką skutecznym i wiążącym środkiem komunikacji z upoważnionym przedstawicielem Spółki jest korespondencja za pośrednictwem adresu e-mail: support@vidby.com .

10.3. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia sporu w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od rozpoczęcia negocjacji, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd zgodnie z prawem obowiązującym w Swirzwrlandii. Użytkownik zgadza się, że może zgłosić roszczenie do Spółki tylko indywidualnie, a nie jako powód, przedstawiciel prawny lub pełnomocnik itp., każde jego żądanie nie może być łączone z innymi wymaganiami i będzie rozpatrywane indywidualnie.

11. Skuteczność, rozwiązanie i modyfikacja Warunków

11.1. Niniejsze Warunki pozostają w mocy do czasu ich wypowiedzenia przez jedną ze Stron.

11.2. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi. Uznaje się, że Użytkownik zaprzestał korzystania z Usługi, jeśli nie korzystał z niej lub nie odwiedzał Strony lub Aplikacji przez więcej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni z rzędu. Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi informacji lub listów promocyjnych po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków, chyba że Użytkownik wyraźnie zadeklaruje, że nie chce otrzymywać korespondencji od Spółki.

11.3. Spółka jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszych Warunków w dowolnym momencie poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości.

11.4. Spółka ma prawo do wprowadzania zmian lub poprawek do niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez specjalnego powiadomienia poprzez umieszczenie poprawionej wersji Warunków na Stronie. Zmieniona wersja Warunków wchodzi w życie z dniem umieszczenia jej na Stronie, chyba że zmieniona wersja Warunków stanowi inaczej.

11.5. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków pozostają w mocy po uzyskaniu wyraźnej zgody vidby.

11.6. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmienionej wersji Warunków, musi zaprzestać korzystania z vidby, jak również uczestniczyć, oglądać, pobierać lub używać vidby w jakikolwiek inny sposób.

11.7. Brak sprzeciwu ze strony Użytkownika wyrażonego w formie zaprzestania korzystania z vidby będzie uważany za zgodę na zmienioną wersję Regulaminu. Niezależnie od możliwości zaprzestania korzystania z vidby po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu, Użytkownik nadal ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podjęte przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu lub które zostały wobec niego zastosowane przed rozwiązaniem niniejszego Regulaminu.

11.8. Po zakończeniu obowiązywania Warunków, następujące postanowienia Warunków pozostają w mocy: „Prawa własności intelektualnej”, „Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności”, „Odpowiedzialność”.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Komunikacja. Strony ustaliły, że w trakcie realizacji niniejszych Warunków informacje będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.2. Powiadomienia. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Firmę powiadomień do Użytkownika w następujący sposób: (i) poprzez wysłanie wiadomości banerowej (reklamy) dotyczącej Serwisu i innych usług vidby, lub (ii) poprzez e-mail wysłany na adres podany przez Użytkownika, lub (iii) w dowolny sposób, w tym za pomocą numeru telefonu komórkowego, telefonu lub poczty. Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich aktualnych danych kontaktowych.

12.3. Rozdzielność. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do spełnienia pod jakimkolwiek względem i jeżeli nie będzie to miało szkodliwego wpływu na interesy Stron, wówczas: (a) takie postanowienia nie będą uznawane przez Strony za ważne i nie będą stanowić części składowej niniejszych Warunków, oraz (b) wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Strony odstąpią od stosowania przepisów prawa, z zastrzeżeniem których jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania.

12.4. Jeżeli w przyszłości jakakolwiek część Usługi będzie wymagała płatności, Użytkownik będzie zobowiązany do przestrzegania dodatkowych warunków określonych odrębnie w odniesieniu do tej części Usługi, które będą miały pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z niniejszym Regulaminem.

12.5. Serwis nie może być rozpowszechniany ani wykorzystywany w krajach, w których rozpowszechnianie lub korzystanie z Serwisu może naruszać lokalne prawo lub stwarzać podstawy do zastosowania jakichkolwiek norm prawnych obowiązujących w tych krajach. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia Usługi w dowolnym kraju.

12.6. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku angielskim. Jeżeli jakiekolwiek tłumaczenie Regulaminu na inny język będzie sprzeczne z jego wersją w języku angielskim, wersja w języku angielskim będzie miała pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną wersją.

12.7. Użytkownik nie może przekazywać swoich praw, prawa do roszczeń i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

12.8. Firma ma prawo według własnego uznania delegować, przypisywać lub w inny sposób przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika.

12.9. Niniejsze Warunki nie przyznają żadnych praw osobom trzecim, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszych Warunkach.

13. Kontakty

vidby AG
Suurstoffi 8
6343 Rotkreuz
Szwajcaria